Thursday, August 19, 2010

Sajda (Day 8 of 30)


us aik kuda ko sajda jise tu garan samajta hai
bachata hai tuje hazaron nakhudaon ke sajdon se

Reactions: